Seznamte se s novým systémem Sequel IIe:

Stažením, kopírováním nebo jakýmkoli použitím obrázků umístěných na těchto webových stránkách (dále jen „stránky“) potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili podmínky této smlouvy o používání obrázků, jakož i podmínky uvedené na webové stránce Právní upozornění, které společně upravují používání obrázků, jak je uvedeno níže, a že s nimi souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nestahujte, nekopírujte a nepoužívejte obrázky žádným způsobem, pokud nemáte písemné povolení podepsané oprávněným zástupcem společnosti Pacific Biosciences.

Podle podmínek této smlouvy a podmínek uvedených na webové stránce Právní upozornění (v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s podmínkami této smlouvy) můžete obrázky na webu používat výhradně pro (a) redakční použití tiskem a/nebo průmyslovými analytiky, (b) v souvislosti s běžnou, recenzovanou, vědeckou publikací, knihou nebo prezentací apod. Žádný obrázek nesmíte z jakéhokoli důvodu měnit ani upravovat, ať už jako celek nebo jeho část. Žádný obrázek nesmíte použít způsobem, který by zkresloval související produkt, službu nebo technologii společnosti Pacific Biosciences nebo jakékoli související charakteristiky, údaje nebo vlastnosti. Rovněž nesmíte použít žádný obrázek způsobem, který by znamenal nějaké zastoupení nebo záruku (výslovnou, implicitní nebo zákonnou) společnosti Pacific Biosciences na produkt, službu nebo technologii. Práva udělená touto smlouvou jsou vaše osobní a nemůžete je převést na jinou osobu.

Zodpovědnost za použití obrázků nesete vy, nikoli společnost Pacific Biosciences. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli zneužití snímků nebo porušení této smlouvy způsobí společnosti Pacific Biosciences nenapravitelnou škodu. Společnost Pacific Biosciences je buď vlastníkem, nebo nabyvatelem licence k obrázkům, nikoli zástupcem vlastníka. Souhlasíte s tím, že společnosti Pacific Biosciences udělíte následující úvěrovou linku: „S laskavým svolením společnosti Pacific Biosciences of California, Inc., Menlo Park, CA, USA“ a rovněž uvést veškeré další tituly nebo poděkování, které společnost Pacific Biosciences uvede. Na všech kopiích musíte uvést veškerá upozornění na autorská práva, která byla původně součástí obrázků.

OBRÁZKY JSOU SPOLEČNOSTÍ Pacific Biosciences POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU. Společnost Pacific Biosciences VYHLAŠUJE VŠECHNA PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁVAZNÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ, NEZÁVISLOSTI, VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Společnost Pacific Biosciences NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, PUNITIVNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU V SOUVISLOSTI S OBRÁZKEM.

Souhlasíte s tím, že společnost Pacific Biosciences může kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup k obrázkům umístěným na webových stránkách PacificBiosciences.com a jejich používání, pokud se domnívá, že jste porušili některou z podmínek této smlouvy o používání obrázků. Souhlasíte s tím, že společnost Pacific Biosciences, její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí, dodavatele a jakékoli třetí strany poskytující informace na těchto stránkách odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení podmínek této smlouvy o používání obrázků z vaší strany nebo v důsledku ukončení vašeho přístupu na tyto stránky nebo jejich používání ze strany společnosti Pacific Biosciences. Ukončení nemá vliv na práva společnosti Pacific Biosciences ani na vaše povinnosti, které vznikly před ukončením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.