Vasostrict

KLINICKÁ FARMAKOLOGIE

Mechanismus účinku

Vazokonstrikční účinky vazopresinu jsou zprostředkovány cévními V1 receptory. Cévní V1 receptoryjsou přímo spojeny s fofolipázou C, což vede k uvolňování vápníku,což vede k vazokonstrikci. Kromě toho vazopresin stimuluje antidiurezustimulací receptorů V2, které jsou spojeny s adenylcyklázou.

Farmakodynamika

V terapeutických dávkách exogenní vazopresin vyvolává vazokonstrikční účinek ve většině cévních řečišť včetněsplanchnického, renálního a kožního oběhu. Kromě toho vazopresin v tlakových dávkách vyvolává kontrakce hladkého svalstva v gastrointestinálním traktu zprostředkované svalovýmiV1-receptory a uvolňování prolaktinu aACTH prostřednictvím V3 receptorů. V nižších koncentracích typických pro antidiuretický hormon vazopresin inhibuje diurézu vody prostřednictvím renálních receptorů V2. u pacientů s vazodilatačním šokem vazopresin v terapeutických dávkách zvyšuje systémovou cévní rezistenci a střední arteriální krevní tlak a snižuje požadavky na dávky noradrenalinu. Vazopresin má tendenci snižovat srdeční frekvencia srdeční výdej. Tlakový účinek je úměrný rychlosti infuzeexogenního vazopresinu. Nástup tlakového účinku vazopresinu je rychlý a vrchol účinku nastává do 15 minut. Po zastavení infuze odeznívá tlakový účinek do 20 minut. Neexistují žádné důkazy o tachyfylaktické toleranci k tlakovému účinku vazopresinu u pacientů.

Farmakokinetika

Při rychlosti infuze používané při invazivním šoku (0,01-0,1 jednotky/minutu) je clearance vazopresinu u pacientů s vazodilatačním šokem 9 až 25 ml/min/kg. Zdánlivá t½vasopresinu při těchto hladinách je ≤ 10 minut. Vazopresin je převážněmetabolizován a pouze asi 6 % dávky se vylučuje v nezměněné podobě močí. pokusy na zvířatech naznačují, že metabolismus vazopresinu probíhá především játry a ledvinami. Serinová proteáza, karboxipeptidáza a disulfidoxido-reduktáza štěpí vasopresin na místech důležitých pro farmakologickou aktivitu hormonu. Neočekává se tedy, že by si vzniklé metabolityzachovaly významnou farmakologickou aktivitu.

Interakce léků

Indometacin více než zdvojnásobuje dobu do kompenzace účinku vazopresinu na periferní vaskulární rezistenci a srdeční výdej u zdravých osob . Ganglionární blokátor tetra-ethylamonium zvyšuje u zdravých osob tlakový účinekvazopresinu o 20 % .

Furosemid zvyšuje osmolární clearance 4krát a průtok moči 9krát při současném podávání s exogennímvazopresinem u zdravých osob . Halotan, morfin, fentanyl, alfentanyl a sufentanyl nemají vliv na expozici endogennímu vazopresinu.

Speciální populace

Těhotenství: Vzhledem k přelévání placentárnívasopresinázy do krve se clearance exogenního a endogenního vazopresinu v průběhu těhotenství postupně zvyšuje. Během prvního trimestru těhotenství je clearance zvýšena jen mírně. Ve třetím trimestru se však clearance vazopresinu zvyšuje přibližně čtyřnásobně a v termínu porodu až pětinásobně. Po porodu se clearance vazopresinu během dvou týdnů vrátí na výchozí hodnotu před početím.

Klinické studie

Zvýšení systolického a středního krevního tlaku po podání vazopresinu bylo pozorováno v 7studiích u septického šoku a v 8 studiích u vazodilatačního šoku po kardiotomii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.