Metformin verkar förebygga typ 2-diabetes enligt en studie

Metformin är kopplat till minskad utveckling av typ 2-diabetes, enligt data från Diabetes Prevention Program/Diabetes Prevention Program Outcomes Study (DPP/DPPOS).

DPP var en randomiserad kontrollerad studie som genomfördes 1996-2001 där 3 234 vuxna med hög risk för diabetes tilldelades maskerad placebo eller metformin, 850 mg två gånger dagligen, eller intensiv livsstilsintervention. Studien avslutades ett år i förtid på grund av påvisad effektivitet i både metformin- och livsstilsinterventionsarmarna. Av den överlevande DPP-kohorten följdes 88 % i DPPOS; de som hade tagit metformin fortsatte att göra det, medan alla deltagare erbjöds livsstilsintervention. DPPOS pågick mellan 2002 och 2013 och undersökte de långsiktiga effekterna av metformin och den intensiva livsstilsinterventionen på diabetesprevention, diabetesassocierade mikrovaskulära komplikationer och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Resultaten avseende metformin publicerades online den 2 augusti i Diabetologia som en del av ett särskilt temanummer.

I DPP, under en genomsnittlig uppföljning på 2,8 år, hade patienter som tog metformin jämfört med placebo en 31 % lägre förekomst av diabetes medan den intensiva livsstilsinterventionen hade en 58 % lägre förekomst. Effekten av metformin var särskilt betydande hos dem som var överviktiga (53 % riskminskning för dem med ett BMI ≥35 kg/m2 jämfört med 3 % minskning hos dem med ett BMI på 22 till <30 kg/m2), hade en högre fasteglukosnivå (48 % riskminskning för högre värden jämfört med 15 % riskminskning för lägre värden) eller hade haft graviditetsdiabetes (50 % riskminskning jämfört med 14 % riskminskning för parösa kvinnor utan graviditetsdiabetes). I DPPOS, som erbjöd längre uppföljning, sågs en riskminskning på 18 % för diabetes 10 och 15 år efter randomiseringen hos dem som tilldelats metformin. Skillnaderna i incidensfrekvenser förblev signifikanta under hela uppföljningen, men de observerade diabetesincidensfrekvenserna under DPPOS-perioden skiljde sig inte signifikant mellan de ursprungliga randomiserade grupperna, konstaterade forskarna.

Forskarna diskuterade flera sätt på vilka metformin kan förebygga eller fördröja diabetes, inklusive en akut farmakologisk effekt eller förbättring av patofysiologin, effekter på blodglukos, viktminskning, mikrovaskulära komplikationer och riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar (CVD) samt interaktion med genetiska faktorer. De noterade också att metformin verkade säkert i DPP/DPPOS, där 9,5 % av de patienter som tog läkemedlet rapporterade mindre gastrointestinala symtom jämfört med 1,1 % av dem som fick placebo. Vitamin B12-brist var däremot vanligare i metformingruppen än i placebogruppen efter fem år (4,2 % jämfört med 2,3 %; P=0,02), men skillnaden förblev inte signifikant efter 13 år (7,4 % jämfört med 5,4 %; P=0,12). Författarna noterade att det inte har rapporterats några fall av mjölksyreos i över 15 000 personår av exponering för metformin i DPP/DPPOS. Metformin visade sig vara kostnadsbesparande jämfört med placebo under 10 år, konstaterade författarna.

I framtiden skulle DPP/DPPOS också kunna användas för att undersöka om tidig användning av metformin hos patienter med hög risk för diabetes påverkar utvecklingen av senare komorbida tillstånd, samt om läkemedlet har effekter mot cancer, konstaterade författarna. ”Med tanke på framtiden är det av avgörande betydelse att förstå om översättningen av dessa resultat till rutinmässig klinisk vård förbättrar nuvarande trender i utvecklingen av diabetes”, skrev de. ”Möjligheten att metformin ytterligare kan påverka ytterligare komplikationer av dysglykemi som ännu inte har undersökts förblir ett spännande område för studier”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.